O stowarzyszeniu

Stowarzyszenia fotografii są to organizacje zrzeszające fotografów zawodowych, ze współudziałem miłośników fotografii. Głównym zadaniem stowarzyszeń jest działalność wystawiennicza, organizowanie prelekcji i promowanie kultury, lecz również organizowanie konkursów – najczęściej dedykowanych jedynie członkom stowarzyszenia, wieczorów klubowych, spotkań, dyskusji. Często stowarzyszenia posiadają swoją bibliotekę, oraz swój „klubowy” sprzęt, z którego można korzystać dla własnych korzyści, będąc członkiem stowarzyszenia. Członkowie cyklicznie organizują spotkania sympatyków, stanowiące możliwość twórczych dyskusji, ale również załatwiania spraw organizacyjnych.

Celem stowarzyszenia nie jest promowanie jednej, wybranej gałęzi fotografii. Każda dziedzina traktowana jest na równi, niezależnie od preferowanej techniki, każdy członek stowarzyszenia ma możliwość korzystania z profitów należących się mu z samego faktu przynależności do tej organizacji. Przynależność do stowarzyszenia fotografii wiąże się z opłacaniem składki, jest ona różna w zależności od ustaleń konkretnego stowarzyszenia, lecz w zaokrągleniu można powiedzieć, że rocznie w sumie wynosi około 250zł. Członek zobowiązuje się do terminowego wpłacania składek. Pieniądze zebrane w ten sposób są głównie inwestowane w sprzęt, utrzymanie galerii oraz opłacanie czynszu za lokal, w którym stowarzyszenie się znajduje. Jeśli w danym roku zdarzy się nadwyżka budżetu, przechodzi ona automatycznie na rok następny i jest inwestycją w określone w statucie cele stowarzyszenia.

Aby dostać się do Stowarzyszenia fotografii należy mieć udokumentowaną twórczość fotograficzną, oraz rekomendację dwóch członków stowarzyszenia i uiścić opłatę wpisową, która w przypadku odrzucenia kandydatury nie jest zwracana. O przyjęciu kandydata decyduje rada, swoją decyzję upublicznia w formie uchwały. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Można ubiegać się o włączenie w skład stowarzyszenia niezależnie od wieku, lecz osoby poniżej 16 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Główne cele stowarzyszenia fotografii są stałe, jest to pielęgnowanie tradycji sztuki fotograficznej jak i rozwijanie nowych technik i form fotograficznych. Działania stowarzyszenia mają mieć wysoki poziom, gdyż wpływają na kształtowanie się polityki kulturalnej państwa oraz kształtowanie się zasad etyki zawodowej. Stowarzyszenie promuje polskich twórców w kraju, jak i za granicą. W przypadku konfliktu sztuki z prawem rada stowarzyszenia i sąd koleżeński ma prawo do wyrażenia swojego oficjalnego stanowiska, które jest odzwierciedleniem poglądów i wartości kultywowanych przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które mają podobne cele.

Należenie do stowarzyszenia fotografii w kręgach zawodowców i miłośników fotografii jest czymś prestiżowym i wyznacznikiem wysokiej jakości w sztuce. Poza wieloma korzyściami związanymi z rozwojem zawodowym, jest to również możliwość poznania i uczenia się od najwybitniejszych twórców fotograficznych w kraju.