Main menu
Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa FotografiiStatut Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii

Statut Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii

Rozdział I

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii zwana dalej Stowarzyszeniem, działające na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie JSF.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 4. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o podobnym lub pokrewnym profilu działania oraz może pozostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 5. Nazwa i symbole (logo) Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów swojej działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej.
 2. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie, po uzyskaniu wpisów we właściwych rejestrach, może prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci i może ustanawiać legitymacje i odznaki.
 2. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji członkowskiej oraz identyfikatora z prawem korzystania z udogodnień wynikających z ich posiadania.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością fotograficzną,
 2. Rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej,
 3. Popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach jako dziedziny kultury i sztuki,
 4. Ochrona i popularyzacja dorobku i tradycji polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego,
 5. Propagowanie przy pomocy fotografii i działań organizatorskich idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 6. Popularyzowanie fotografii artystycznej, krajoznawczej, sportowej, naukowej oraz wszystkich form reportażu,
 7. Propagowanie fotografii oraz sztuki wśród dzieci i młodzieży,
 8. Popularyzowanie i promowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych oraz folkloru Polski jak również kultury, tradycji i środowiska przyrodniczego innych krajów,
 9. Pogłębianie zainteresowania swoich członków oraz osób niezrzeszonych zabytkami sztuki, architektury, przyrody i folkloru ze szczególnym uwzględnieniem regionudolnośląskiego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach kursów, szkoleń, plenerów, warsztatów, konferencji, pracowni tematycznych oraz szkoły fotografii,
 2. Prowadzenie działalności badawczej w zakresie klasycznych oraz nowoczesnych technik fotograficznych,
 3. Archiwizowanie publikacji, książek, albumów i podręczników o tematyce związanej ze sztuką, a w szczególności fotografią do użytku członków stowarzyszenia jak również społeczności lokalnej.
 4. Organizowanie pokazów prac swoich członków oraz osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu w formie wystaw fotograficznych, festiwali i cykli prezentacji, na terenie kraju oraz za granicami Rzeczpospolitej w ramach współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami fotograficznymi i instytucjami kultury lub podmiotami edukacyjnymi,
 5. Współudział w tworzeniu kultury narodowej,
 6. Rozwijanie i utrwalanie kontaktów oraz współpracy między społecznościami fotografów w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej,
 7. Współpraca z władzami Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze wszystkimi zainteresowanymi popularyzacją fotografii,
 8. Oraz inne działania służące do ich realizacji.

Cele mogą być realizowane m.in. w oparciu o działanie zawarte w klasyfikacji PKD-2007:

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
74.20.Z Działalność Fotograficzna
94.04.Z Działalność Obiektów kulturalnych
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
 2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

§ 10

 1. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy zamieszkali, jak również nie zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Zarząd przyjmuje nowych członków zwyczajnych, wspierających i honorowych uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji. O decyzji przyjęcia lub nieprzyjęcia Zarząd informuje kandydata pisemnie.

§ 11

 1. Członek zwyczajny:
  Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej zawierającej pisemną rekomendację trzech członków stowarzyszenia i wyrażeniu przez Zarząd zgody na wpisanie do rejestru członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
  2. otrzymywanie informacji dotyczących działań Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd
  3. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  4. biernego i czynnego wyboru do organów Stowarzyszenia, za wyjątkiem niepełnoletnich członków.
 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. przestrzegać Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  2. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki,
  4. godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
  5. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni mogą należeć do innych organizacji.

§ 12

 1. Członek wspierający:
  Członkiem wpierającym może być osoba prawna i fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, uznając jego cele i metody ich realizacji nie posiadając czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
 2. Członek honorowy:
  Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia może otrzymać osoba posiadająca wybitne zasługi w dziedzinie fotografii, jej popularyzacji w sferze nauki, publicystyki i kultury. Tytuł honorowego członka może zostać nadany obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom. Członek honorowy ma prawo nie opłacania statutowych składek.
 3. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
  1. uczestniczyć w walnych zebraniach oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  2. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  2. wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia w przypadku naruszenia Statutu i uchwał Stowarzyszenia, oraz braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
  3. nieopłacania składek przez okres co najmniej pięciu miesięcy,
  4. śmierci członka.
  5. utraty zdolności do czynności prawnych
  6. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do zawiadomienia członka o skreśleniu z list członków podając przyczynę usunięcia,
 3. Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkowstwo zwyczajne lub wspierające następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 14

 1. Wykreślenia z rejestru członków dokonuje Zarząd.
 2. Zawieszenie członkostwa następuje:
  1. na mocy uchwały Zarządu podjętej na wniosek członka na okres nie dłuższy niż rok,
 3. 3.W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich. W tym czasie członek może nie płacić składek członkowskich.
 4. Ustanie członkostwa wspierającego i honorowego następuje na skutek:
  1. dobrowolnego zgłoszenia na piśmie skierowanego do Walnego Zebrania,
  2. rażącego naruszenia Statutu stwierdzonego przez Zarząd większością 2/3 głosów,
  3. prawomocnego wyroku karnego orzekającego utratę praw publicznych i honorowych,
  4. śmierci członka,
  5. w przypadku osoby prawnej ustania osobowości prawnej.
 5. Odwołania od decyzji Zarządu dotyczących członkostwa rozpatruje Walne Zebranie Członków Odwołania można wnosić do dowolnego członka Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania na piśmie decyzji Zarządu.
 6. Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia

  § 15

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
   1. Walne Zebranie Członków,
   2. Zarząd Stowarzyszenia,
   3. Komisja Rewizyjna.
  2. Uchwały organy Stowarzyszenia podejmują zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, w głosowaniu tajnym, chyba, że statut stanowi inaczej.
  3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na nieokreśloną liczbę kadencji.
  5. Sprawowane funkcje we władzach Stowarzyszenia są bezpłatne.

  § 16

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane, z zastrzeżeniem ust. 5 przez Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Walne Zebranie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1. zwyczajne – odbywa się co najmniej raz na 4 lata
   2. nadzwyczajne – zwoływane na wniosek Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz 1/3 członków Stowarzyszenia z przyczyn szczególnie ważnych.
   3. sprawozdawcze
  3. Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata, lecz nie później niż na miesiąc przed zakończeniem kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest raz do roku, nie później jednak niż do końca czerwca nowego roku kalendarzowego.
  5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
   1. z własnej inicjatywy
   2. na wniosek komisji rewizyjnej
   3. na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
   4. w terminie czterech tygodni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
  6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników pocztą elektroniczną co najmniej na 14 dni przez Zebraniem, a materiały przekazuje na 7 dni przed zebraniem.
  7. W zawiadomieniu podaje się pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków.

  § 17

  Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne:

  1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
  2. W drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

  § 18

  1. W obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym, biorą udział:
   1. Członkowie Zwyczajni
   2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
  2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział:
   1. Członkowie Honorowi
   2. Członkowie Wspierający lub ich przedstawiciele
   3. Zaproszeni przez Zarząd goście
  3. Udział członków honorowych i wspierających z głosem doradczym jest nieobowiązkowy.

  § 19

  1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1. uchwalanie rocznych programów statutowej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia
   2. rozpatrywania i przyjmowania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   3. uchwalania na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
   4. wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
   5. odwoływanie Zarządu i Komisji rewizyjnej zgodnie z § 24.
   6. dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia
   7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych zobowiązań obowiązujących w Stowarzyszeniu.
   8. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku
   9. rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia oraz od decyzji odmownych w sprawie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia.
   10. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod uchwały walnego Zebrania
   11. upoważnianie przedstawiciela Walnego Zebrania do podpisywania umów z Członkami Zarządu
   12. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia

  § 20

  1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z czterech osób:
   1. Prezesa Zarządu,
   2. Wiceprezesa Zarządu,
   3. Sekretarza
   4. Skarbnika

  § 21

  Do zakresu czynności i obowiązków Zarządu należy:

  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i w jego imieniu oraz działanie zgodnie ze statutem oraz postanowieniami Walnego Zgromadzenia
  2. realizacja statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
  3. realizacja uchwał Walnego Zebrania, zaleceń Komisji Rewizyjnej,
  4. uchwalanie bieżących planów działania stowarzyszenia
  5. przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu rocznych programów statutowej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia.
  6. prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacyjnych oraz sporządzanie bilansów,
  7. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
  8. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  9. powoływanie zespołów do realizacji określonych zadań i celów stowarzyszenia,
  10. koordynowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  11. kontrola terminowego uiszczania składek,
  12. zwoływanie Walnych Zebrań.
  13. Podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków z Stowarzyszenia zgodnie z § 13

  § 22

  1. Zarząd może przekazać swoje kompetencje częściowo lub w całości poprzez wydanie odpowiednich, pisemnych upoważnień.
  2. Organy wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

  § 23

  1. Prezes Stowarzyszenia:
   1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
   2. zwołuje Zarząd, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami,
   3. może upoważnić innych członków Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w określonym zakresie z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw,
   4. przedstawia Walnemu Zebraniu kadencyjne sprawozdanie Zarządu.

  § 24

  1. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia może nastąpić na Walnym Zebraniu Członków zwyczajnym bądź nadzwyczajnym zwołanym zgodnie z § 16 ust. 3 ust. 4 ust.5 na wniosek większości członków Stowarzyszenia.
  2. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Prezesa następuje na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  3. W przypadku braku ponad połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu zastosowanie ma § 17 ust. 2.
  4. Odwołanie może nastąpić w wyniku złamania prawa przez Zarząd Stowarzyszenia lub Prezesa, działania na szkodę Stowarzyszenia, szkodzenia wizerunkowi Stowarzyszenia, naruszania postanowień statutu bądź regulaminu wewnętrznego lub też innych działań wpływających negatywnie na działania Stowarzyszenia.
  5. Powołania nowego Zarządu oraz komisji rewizyjnej dokonuje się na tym samym Walnym Zebraniu Członków zgodnie z postanowieniami statutu.

  § 25

  1. Członek zarządu może zostać zawieszony w funkcjach oraz odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
  2. Uchwałą o zawieszaniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków zwyczajne bądź nadzwyczajne zwołane zgodnie z § 16 ust. 3 ust. 4 ust. 5 na wniosek większości Członków Stowarzyszenia.
  3. Usunięty lub zawieszony członek zarządu ma prawo odwołania się od Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji o usunięciu bądź zawieszeniu.

  Komisja Rewizyjna

  § 26

  1. Komisja Rewizyjna – zwana dalej Komisją – jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
  2. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  3. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego spośród stałych członków Komisji. Przewodniczący kieruje pracą Komisji.
  4. Komisja ma następujące kompetencje:
   1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności organów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
   2. kontroluje działalność Zarządu, a sprawozdania z kontroli przedstawia na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania,
   3. występuje na Walnym Zebraniu z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
   4. występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.

  § 27

  1. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
  2. Członkowie Komisji mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

  Rozdział V
  Majątek Stowarzyszenia

  § 28

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i niemajątkowe.
  2. Źródłami powstania majątku są:
   1. składki członkowskie,
   2. darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
   3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
   4. dochody z własnej działalności
   5. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej
  3. Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w odpowiednich ustawach.
  4. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu jednocześnie.
  5. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje cały Zarząd powyżej 1000 zł.
  6. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  7. Środki Stowarzyszenia przechowywane są na koncie bankowym i w kasie.

  Rozdział VI
  Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

  § 29

  1. Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić:
   1. Zarząd,
   2. Komisja Rewizyjna,
   3. 1/3 członków Stowarzyszenia z przyczyn szczególnie ważnych.
  2. O proponowanych zmianach w Statucie Zarząd informuje najpóźniej na dwa tygodnie przed Walnym Zebraniem.
  3. Na Walnym Zebraniu każdy członek Stowarzyszenia może wnosić poprawki do proponowanych zmian w Statucie.
  4. Zmiany Statutu lub decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje się na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  5. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu powołuje się Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach. Walne Zebranie może wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przechodzi majątek Stowarzyszenia w wyniku postępowania likwidacyjnego.

Dodaj komentarz

Top