Main menu
Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa FotografiiAktualnościIII Dolnośląski Konkurs Fotografii Mobilnej dla dzieci w wieku do 13 lat.

III Dolnośląski Konkurs Fotografii Mobilnej dla dzieci w wieku do 13 lat.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku do 13 lat zamieszkujących na Dolnym Śląsku, fotografujących telefonem komórkowym lub tabletem.

Celem konkursu jest zaprezentowanie wizualnej wrażliwości dzieci na otaczającą je rzeczywistość w postaci wystawy.

W czasach cyfryzacji fotografii, dostępności i łatwości zapisu tego, co jest „obok” za pomocą chociażby telefonu komórkowego, dorośli mają możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego człowieka. Poznania jego sposobu widzenia, kadrowania obrazu, jego wrażliwości i tego, co dla niego jest najbardziej interesujące w najbliższym otoczeniu. Będzie to również znakomita okazja dla młodych uczestników do poznania siebie nawzajem za pomocą porównania różnego, własnego sposobu patrzenia na świat. Okres wakacyjny jest najlepszym, bo wolnym od zajęć szkolnych, czasem, który można poświęcić znakomitej rozrywce, jaką bywa fotografowanie.

Tematyka zdjęć jest dowolna.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych w tworzeniu obrazów fotograficznych za pomocą prostych, cyfrowych urządzeń i budowanie świadomości obrazu.

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok mnie” jest Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

Współorganizatorem konkursu odpowiedzialnym za publikowanie materiałów informacyjnych w internecie i wsparcie merytoryczne przy wyborze zdjęć jest Stowarzyszenie „Jeleniogórska Strefa Fotografii”.

Konkurs jest organizowany przy współpracy z Książnicą Karkonoską w Jeleniej Górze.

Regulamin konkursu i warunki uczestnictwa

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

Etap pierwszy

 1. Nadesłanie DO PIĘCIU ZDJĘĆ o dowolnej tematyce w formie elektronicznej do dnia
  15 listopada 2017 r. na adres obokmnie2017@gmail.com oraz podanie zwrotnego adresu mailowego autora.

 2. Do maila ze zdjęciami należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia pobraną ze strony organizatora konkursu: www.jck.pl.

 3. Każde zdjęcie o rozmiarze dłuższego boku do 1000 pikseli musi mieć w nazwie pliku imię i nazwisko autora, jego wiek oraz tytuł według wzoru:
  imię_nazwisko_wiek _tytuł

 4. Jury powołane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury podda selekcji nadesłane prace i zakwalifikuje wybrane zdjęcia do etapu drugiego.

 5. Zakwalifikowane zdjęcia zostaną opublikowane na facebookowym fanpage’u konkursu pod adresem https://www.facebook.com/Obok-mnie-1637526719792556/

 6. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data wpływu zdjęć oraz karty zgłoszenia.

 7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury www.jck.pl oraz Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii www.sjsf.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonu 665 413 692, 884 004 350.

 8. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.

 9. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

 10. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów, po wypełnieniu karty zgłoszenia.

 11. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko autor zdjęć.

 12. W przypadku zdjęć portretowych niezbędna jest ustna zgoda osoby fotografowanej lub w przypadku osoby niepełnoletniej – jej rodzica / opiekuna.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 14. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko pięć zdjęć.

 15. Jury poinformuje uczestników o wynikach pierwszego etapu konkursu do dnia 25 listopada 2017 r.

Etap drugi

 1. Zdjęcia zakwalifikowane do etapu drugiego należy przekazać w formie wydruków lub kopii wykonanych w laboratorium fotograficznym o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 24 cm do dnia 10 grudnia 2017 r. na adres:
  Jeleniogórskie Centrum Kultury
  58-500 Jelenia Góra
  ul. 1 Maja 60

 2. Każde zdjęcie na odwrotnej stronie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz opatrzone tytułem.

 3. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD zawierającą pliki w formacie jpg lub tiff o dłuższym boku liczącym co najmniej 2200 pikseli z zawartą informacją exif, czyli wpisem o nazwie urządzenia, którym wykonano fotografię.

 4. Zdjęcie zapisane na płycie CD należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz tytułem zgodnym z tytułem na wydruku.

 5. Dopuszcza się korektę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, polegającą jedynie na kadrowaniu.

 6. Jury powołane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze wybierze spośród nadesłanych prac zdjęcia, które w formie wystawy będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym Jeleniem” JCK oraz w galerii internetowej „Galeria w Tle” Książnicy Karkonoskiej.

 7. Ogłoszenie wyników konkursu, laureatów nagród oraz autorów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie podane drogą mailową oraz na stronie Jeleniogórskiego Centrum Kultury, stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnicy Karkonoskiej do dnia 20 grudnia 2017 r.

 8. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem materiałów do konkursu.

 9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów podczas transportu lub przekazu pocztowego.

 11. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Nagrody

Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jury przyzna nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Nagrodą dla autorów prac zakwalifikowanych przez jury będzie udział w wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym Jeleniem” Jeleniogórskiego Centrum Kultury, wystawie prezentowanej w internetowej „Galerii w Tle” w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze oraz wydany przez organizatora katalog.

I nagroda
QUADROCOPTER

Indywidualna wystawa w internetowej „Galerii w Tle”

II nagroda

Smartwatch

III nagroda

Słuchawki nauszne

Wyróżnienia – książki

Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w styczniu 2018 r. (o dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą e-mailową). Prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy będą zaprezentowane w „Galerii pod Brązowym Jeleniem” Jeleniogórskiego Centrum Kultury w styczniu 2018 r.

Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

Uczestnik zgłaszając zdjęcia do konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 2. rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz na stronach internetowych: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Jeleniogórskiej Strefy Fotografii oraz Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

 3. publiczne wystawianie,

 4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z roku 2002, Dz.U. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej organizatora konkursu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia mniej niż 30 zdjęć spełniających wymogi formalne.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystąpienia do uczestników konkursu o dostarczenie oryginalnych zdjęć w celu zweryfikowania danych exif.

Karta Zgłoszenia Obok Mnie 2017

Regulamin Obok Mnie 2017

Comments are closed.

Top
Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /home/sjsf/domains/sjsf.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 4865